شهرداری ورامین » جلسه تعامل سازمان پسماند و معاونت خدمات شهر شهرداری با بیمارستانهای ورامین جلسه تعامل سازمان پسماند و معاونت خدمات شهر شهرداری با بیمارستانهای ورامین – شهرداری ورامین
جلسه تعامل سازمان پسماند و معاونت خدمات شهر شهرداری با بیمارستانهای ورامین
۲۴ مرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
جلسه تعامل سازمان پسماند و معاونت خدمات شهر شهرداری با بیمارستانهای ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین در این جلسه مشترک معاون خدمات شهر ی مدیر عامل سازمان پسماند و نماینده گان بیمارستان های شهدای ۱۵خرداد  شهید مفتح برگزار شد پیرامون رعایت مسایل  بهداشتی  محیط پرسنل خدمات شهری تفکیک مخازن زباله عادی از عفونی گفتگو شد

قاسمی افزود باتوجه به تنظیم قرداد با سازمان پسماند در این خصوص خودروهای خاص جهت جمع آوری پسماندهای عفونی با هماهنگی مسئول موتوری شهرداری و مدیران نواحی در ساعت مقررنیز اختصاص یافت