شهرداری ورامین » جلسه هم اندیشی سازمان مدیریت پسماند و حوزه خدمات شهري شهرداري ورامین جلسه هم اندیشی سازمان مدیریت پسماند و حوزه خدمات شهري شهرداري ورامین – شهرداری ورامین
جلسه هم اندیشی سازمان مدیریت پسماند و حوزه خدمات شهري شهرداري ورامین
۰۱ مرداد ۱۳۹۷
نسخه چاپی
جلسه هم اندیشی سازمان مدیریت پسماند و حوزه خدمات شهري شهرداري ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین سازمان مدیریت پسماند ، در راستاي انجام رسالت و وظیفه محوله به سازمان به جهت اجراي بهینه شیوه  نامه ابلاغی وزارت کشور در خصوص ساماندهی پسماندهاي عمرانی و ساختمانی جلسه اي در تاریخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ در محل  دفترمدیریت سازمان با حضور معاونت ، مدیران و مسئولین ذیربط خدمات شهري شهرداري در قالب هم اندیشی برگزار گردید.
در ابتداي جلسه آقاي میرتبار ، سرپرست سازمان ضمن خوش آمدگویی و تشکر از زحمات کلیه همکاران از جمله معاونت محترم  و مدیران امور شهري و مناطق ، نواحی و واحد هاي سد معبر و پلیس ساختمانی ، رزومه و اقدامات کاري صورت گرفته توسط  واحد اجرائی سازمان در این خصوص را ارائه و نقاط ضعف و نیازمندي هاي ملزوم را درگام اول به جهت پیشگیري از تخلیه  غیرمجاز پسماندهاي عمرانی و ساختمانی در سطح شهر توسط شهروندان ، افراد حقیقی ، حقوقی و پیمانکاران و در فاز بعدي  اقدامات عاجل جهت جمع آوري و برخورد قاطعانه با متخلفین تشریح نمودند.
بر پایه این گزارش در این جلسه حاضرین درخصوص مسائل مربوطه به گفتگو وتبادل نظر پرداختند که از اهم تصمیمات اخذ شده  می توان به ضرورت برگزاري جلسات مشترك هفتگی در یکی از نواحی چهارگانه فیمابین معاونت خدمات شهري و سازمان  مدیریت پسماند شهرداري ورامین ، همکاري مدیران نواحی با عوامل گشت سازمان مدیریت پسماند در اجراي طرح ساماندهی  پسماندهاي مذکور از درب منازل و شناسایی شهروندان و مالکان خاطی تخلیه و رها کننده نخاله ها در سطح و حاشیه شهر و  هم چنین اجراي طرح صدور اخطارهاي تذکر بابت تخلیه غیرمجاز پسماندهاي ساختمانی و عمرانی از اول مرداد ماه سال ۱۳۹۷
اشاره نمود.