شهرداری ورامین » جمع آوری، بارگیری وانتقال حدود ششصد کامیون نخاله های ساختمانی سطح شهر جمع آوری، بارگیری وانتقال حدود ششصد کامیون نخاله های ساختمانی سطح شهر – شهرداری ورامین
جمع آوری، بارگیری وانتقال حدود ششصد کامیون نخاله های ساختمانی سطح شهر
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
نسخه چاپی
جمع آوری، بارگیری وانتقال حدود ششصد کامیون نخاله های ساختمانی سطح شهر

photo_2016-05-19_22-46-36