شهرداری ورامین » جمع آوری نخاله های ساختمانی از خیابان های سطح شهر توسط ناحیه چهار جمع آوری نخاله های ساختمانی از خیابان های سطح شهر توسط ناحیه چهار – شهرداری ورامین
جمع آوری نخاله های ساختمانی از خیابان های سطح شهر توسط ناحیه چهار
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
نسخه چاپی
جمع آوری نخاله های ساختمانی از خیابان های سطح شهر توسط ناحیه چهار

photo_2016-04-27_07-37-34 photo_2016-04-27_07-37-26 photo_2016-04-27_07-37-30