شهرداری ورامین » دعوتنامه شركت درمناقصه عمومی دعوتنامه شركت درمناقصه عمومی – شهرداری ورامین
دعوتنامه شركت درمناقصه عمومی
۲۴ اسفند ۱۳۹۳
نسخه چاپی
دعوتنامه شركت درمناقصه عمومی

پیرو آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم به شماره ۱۷۴۱۷ – ۲۴/۰۹/۱۳۹۳ در روزنامه تفاهم ، این شهرداري در نظر دارد اجراي پروژه بيمه درمان تكميلي كاركنان شهرداري با مشخصات و شرايط ذیل الذکر را از طریق مناقصه عمومی به بيمه گران ذیصلاح واگذار نماید لذامقتضی است نازلترين قیمت پيشنهادي خودرا بر اساس هر نفر در ماه وآخرین تعرفه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و مراجع ذیصلاح كتباً بامهر وامضاء اعلام نمائيد .
۱-شرح پروژه و مشخصات فني : عبارتند از استفاده و بهره برداري کارکنان از تسهیلات بیمه های مازاد بر بیمه تأمین اجتماعی و خدمات درمانی کارگران و کارمندان در قالب (بیمه مکمل درمان) و تعداد متقاضیان و مشمولین بیمه های مذکور : ۱- بیمه مکمل درمان به تعداد تقريبي ۱۵۰۰ نفر
۲- هزینه هر نفر جهت بیمه درمان مکمل بر اساس تعرفه ها و میزان ریالی خدمات قابل ارائه و همچنین تعداد بیمارستانها و مکانهای درمان دولتی و خصوصی تحت پوشش آن بیمه و نمایندگی ورزومه كار وقراردادهاي مشابه وخدمات خاص وضمنا هزينه هاي وسايل و لوازم جانبي طبي كه با تشخيص پزشك معالج استفاده از آنها تجويز شود اعم از عينك ، انواع جوراب واريس ، انواع شكمبند ، انواع كفش هاي طبي در قرارداد مي بايست منظور و پرداخت گردد و تاكيد مي گردد فرانشيز تا۱۰% قابل قبول باقيمت هاي ذيل ميباشد . ضمنا ارائه قيمت برمبناي جدول ذيل ودرصورت داشتن شرح خدمات ويژه ، مشروحاً ودرليستي مجزا اعلام گردد :

ردیف شرح خدمات مبلغ خدمات /تعهدات بيمه
به ازاي هر نفردر مدت قرارداد (ريال)
ملاحظات
۱ حداكثر سقف تعهدات سالانه بابت جبران هزينه
هاي بستري و جراحي در بيمارستان و مراكرجراحي محدود DAY CARE ( با بيشتر از
۶ ساعت) آنژو گرافي قلب و انواع سنگ شكن
۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۲ حداكثر سقف تعهدات سالانه براي جراحي مغز
و اعصاب- قلب- پيوند كبد- ريه و پيوند كليه و مغز استخوان
۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۳ حداكثر سقف تعهدات زايمان اعم از طبيعي و
سزارين
۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۴ حداكثر سقف هزينه‌هاي پاراكلينيكي شامل سونوگرافي-ماموگرافي-
سيستوسكوپي-كلونوسكوپي-انواع راديوتراپي وگراف- انواع اسكن- انواع آندوسكوپي-
MRI- اكوكاردوگرافي آرتروگرافي زانو –راديو گرافي زانو وكاردرماني ويزيت مطب-
كليه آزمايشها(آزمايش پنتاكم چشم وآزمايش ژنتيك ودرهرصورت كليه آزمايشها)پريمتري
دوچشم وانواع تزريق وپانسمان ونمونه برداري ودارو (مطب و بيمارستان ) و شنوايي
سنجي و بينايي سنجي با نظر پزشك
۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۵ حداكثر سقف مربوط به كليه هزينه هاي دندانپزشكي
اعم از كشيدن دندان،پركردن ، دندان وياترميم وارتودنسي دندان (دندان مصنوعي)
وبيماريهاي دهان ودندان به ازاي هر خانوار
۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۶ حداكثر سقف هزينه‌هاي مربوط به تست ورزش-
نوار عضله- نوار قلب- نوار مغز- آنژيوگرافي چشم براي هرنفر
۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۷ و) حداكثر سقف هزينه جراحي‌هاي مجاز سرپايي
شامل: شكستگي‌ها- گچ‌گيري- ختنه- بخيه- كرايرتراپي- اكسيزيون ليپوم- تخليه
كيست و ليزر درماني- فيزيوتراپي- آب‌درماني و كايروپراكتيك براي هر نفر
۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۸ حداكثر سقف هزينه رفع عيوب انكساري چشم براي
دو چشم براي هر نفر
۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۹ هزينه آمبولانس براي هر نفر در هر مورد داخل شهر
۱٫۰۰۰٫۰۰۰

خارج شهر ۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۰ هزينه هاي وسايل ولوازم جانبي طبي كه با
تشخيص پزشك معالج تجويزميگردد .اعم از عينك-انواع جوراب واريس انواع شكمبندانواع
كفش هاي طبي وكليه وسايل طبي
۴٫۵۰۰٫۰۰۰


لازم به توضيح است كه در ليست مذكور كليه پرداخت ها از تاريخ تحويل صورت حساب به بيمه گر حداكثر ظرف دو هفته خواهد بود .
۱- دستگاه نظارت : شهرداري ورامين .
۲- مدت اجراي پيمان : یکسال هجری شمسی .
۳- محل اجرا : شهرداري ورامين .
۴- شرکت در مناقصه و ارایه پیشنهاد به منزله پذیرش کلیه شرایط شهرداری میباشد .
۵- اسنادسپرده در پاکت( الف) – رزومه کاری و مدارک شرکت در پاکت ( ب ) پیشنهاد قیمت در پاکت ( ج ) در بسته و لاك و مهر شده از سوی شرکت کننده آنها را داخل يك پاكت گذاشته وتحويل دبيرخانه نموده ورسيد دريافت نمايند. روی پاکتها درج حروف الف یا ب یا ج ضروری میباشد .
۶- حداکثر مدت رسیدگی به پیشنهادات و اعلام نتیجه , بیست روز از تاریخ باز گشایی پیشنهاد ات واصله خواهد بود .
۷- محل تسلیم پیشنهادات تا تاریخ اعلام شده : دبیر خانه شهرداری ورامین میباشد.
۸- هزینه در ج آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود .
۹- زمان قبول پیشنهادها : پايان وقت اداري روز شنبه مورخه ۲۰/۱۰/۱۳۹۳ خواهد بود .
۱۰- زمان باز گشایی و رسیدگی به پيشنهادات واصله توسط كميسيون عالي معاملات شهرداري در ساعت ۱۵ روزدوشنبه مورخه ۲۲/۱۰/۱۳۹۳خواهد بود .
۱۱- شركت كنندگان بايد مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال بصورت ضمانتنامه بانکی یا اسناد خزانه يا واريز نقدي به حساب سپرده به شماره ۰۱۰۵۱۴۵۷۱۴۰۰۱ به نام شهرداري ورامين نزد بانك ملي شعبه مجتمع اداري ورامين واریز و فيش مربوطه را به همراه قيمت پيشنهادي در پاكت در بسته و لاك و مهر شده به شهرداري تسليم ورسيداخذ نمايند .
۱۲- كليه شركت كنندگان الزاماًبایستی مدارك رتبه بندي با مجوزات لازم مرتبط با موضوع مناقصه از مراجع ذیصلاح را دارا باشند و تصویر مدارك مربوطه را در پاكت شماره ب قرار دهند.
۱۳- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار خواهد بود .
۱۴- به پيشنهادات مبهم ,مشروط،مخدوش وفاقدسپرده وپیشنهاداتی که دیرتراز موعد مقرر به شهرداری واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
۱۵- سپرده واريزي نفرات اول تا سوم مناقصه تا زمان عقد قرار داد با برنده مناقصه نزد شهرداري باقي خواهد ماند و سپرده ساير شركت كنندگان پس از اعلام نتيجه كميسيون مسترد خواهد شد .بديهي است چنانچه نفرات اول و دوم و سوم برنده مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد گرديد .
۱۶- حداکثر مدت انعقاد قرارداد از تاریخ بازگشایی پاکتها ده روز میباشد و چنانچه در این مدت برنده مناقصه به هر دلیل اقدام به انعقاد قرارداد ننماید شهرداری مجاز خواهد بود بدون اعلام کتبی نسبت به ضبط سپرده و واگذاری کار به برندگان دیگر اقدام نماید
۱۷- شرکت کنندگان میبایست توان مالی و اجرایی اجرای پروژه از حیث امکانات و نیروی کار مجرب و … را دارا باشند .
۱۸- شرکت کنندگان میبایست مشمول قانون منع مداخله کار کنان دولت و یا سایر محرومیتهای اجتماعی نباشند و در صورت عدم اعلام آن به شهرداری، خود پاسخگوی تبعات آن خواهد بود . ۶۳۶۹۲۶

حيدريان
شهردارورامين

۱۹- اينجانب مدیر شركت با مطالعه دقيق شرايط مندرج در متن آگهی ضمن تسليم فيش – اسناد شماره به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ريال بعنوان سپرده شركت در مناقصه قيمت پيشنهادي خود را به شرح زير اعلام میدارم .
۲۰- اينجانب بعنوان نمايندگي بيمه ……………………. حاضر به ارائه خدمات فوق به نحو شايسته بامبلغ ماهيانه ………………………………. ريال به ازاي هر نفر مي باشم .
امورقراردادها مدير امور مالي معاون اداري مالي معاون برنامه ريزي وحقوقي مهر و امضاءشركت بيمه