آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
دیدار ریاست ادارات شهرستان ورامین با شهردار
دیدار ریاست ادارات شهرستان ورامین با شهردار
۰۵ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
دیدار ریاست ادارات شهرستان ورامین با شهردار
صبح روز شنبه مورخ چهارم 1396دیدار ریاست ادارات بنیاد مسکن، آب، برق، مخابرات و پست شهرستان ورامین با شهردارصورت پذیرفت

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین دیدار ریاست ادارات بنیاد مسکن، آب، برق، مخابرات و پست شهرستان ورامین با شهردارصورت پذیرفت

در این دیدار ریاست ادارات بنیاد مسکن، آب، برق، مخابرات و پست شهرستان ورامین با شهردار صورت پذیرفت
و تاکید بر همکاری متقابل  و تعامل هرچه بیشتر تاکید شد