شهرداری ورامین » راه اندازی پارک محله ای امرآباد راه اندازی پارک محله ای امرآباد – شهرداری ورامین
راه اندازی پارک محله ای امرآباد
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
نسخه چاپی
راه اندازی پارک محله ای امرآباد

photo_2016-05-08_20-49-08 photo_2016-05-08_20-49-11 photo_2016-05-08_20-49-14