آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
رضا میررجب سرپرست واحد حسابداری شهرداری ورامین منصوب شد
رضا میررجب سرپرست واحد حسابداری شهرداری ورامین منصوب شد
۱۲ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
رضا میررجب سرپرست واحد حسابداری شهرداری ورامین منصوب شد
طی حکمی از سوی مهندس دهقان شهردار ورامین رضا میررجب سرپرست واحد حسابداری شهرداری ورامین منصوب شد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین  طی حکمی از سوی مهندس دهقان شهردار ورامین رضا میررجب سرپرست واحد حسابداری شهرداری ورامین منصوب شد

به موجب این ابلاغ از تاریخ صدور وبا حفظ پست سازمانی بعنوان سرپرست واحد حسابداری شهرداری ورامین منصوب شهرداری منصوب میشوید

امید است وفق قوانین ومقررات تحت نظر سرپرست امور مالی نسبت به انجام وظایف وامور محوله اهتمام لازم را معمول داشته وبا توکل برخداوند متعال موفق وموید باشید