شهرداری ورامین » زیباسازی ایستگاههای تاکسی کهریزک و کاظم آباد زیباسازی ایستگاههای تاکسی کهریزک و کاظم آباد – شهرداری ورامین
زیباسازی ایستگاههای تاکسی کهریزک و کاظم آباد
۱۳ مرداد ۱۳۹۵
نسخه چاپی
زیباسازی ایستگاههای تاکسی کهریزک و کاظم آباد

photo_2016-08-03_12-19-17