آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
سومین روز از طرح جهادی خدمات شهری شهرداری ورامین
سومین روز از طرح جهادی خدمات شهری شهرداری ورامین
۲۰ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
سومین روز از طرح جهادی خدمات شهری شهرداری ورامین
سومین روز از طرح جهادی خدمات شهری شهرداری ورامین صورت پذیرفت

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین سومین روز از طرح جهادی خدمات شهری توسط معاونت خدمات شهری شهرداری صورت پذیرفت
در این طرح جهادی  پرسنل زحمت کش خدمات شهری با حضور مدیران نواحی سه گانه از خیر آباد تا کهنه گل اقدام به شستوشوی معابر
رفتوروب لای روبی نهرها پاکسازی بوستانها پرداختند