شهرداری ورامین » شناسه آگهی : مناقصات عمومي شناسه آگهی : مناقصات عمومي – شهرداری ورامین
شناسه آگهی : مناقصات عمومي
۱۳ آذر ۱۳۹۸
نسخه چاپی
شناسه آگهی : مناقصات عمومي

ایجاد شده توسط : امور قراردادهای شهرداری ورامین

شرح آگهی : خرید آسفالت توپکا ۱۲-۰ و ۱۹-۰

احداث مجتمع فرهنگی – ورزشی

شماره تماس : 

آدرس :خیابان هفتم تیر خیر آباد

پروژه رديف بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ اعتبار (ريال) قيمت بر اساس
احداث مجتمع فرهنگی – ورزشی خیابان هفتم تیر خیرآباد ردیف ۲۲ ۹/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ فهرست بهای ابنیه سال ۱۳۹۸
خرید آسفالت توپکا ۱۲-۰ و ۱۹-۰ ردیف ۹ ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مناسب ترین قیمت

توضیحات مناقصه :

– داوطلبان مي توانند حداكثر ظرف مدت ۱۲ روز از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه درساعات اداری به واحد امور قراردادهاي شهرداري ورامين مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت و پيشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند. (تلفن تماس : ۷- ۳۶۲۴۲۵۲۵ داخلی -۳۶۴-۳۶۶)

     – شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

     – هزينه درج آگهي و كارشناسي به عهده برنده يا برندگان مناقصه خواهد بود .

     – ساير اطلاعات و جزئيات درفرم شرایط مناقصه موجود مي باشد .