آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
عبدالله روشن نمایی سرپرست پارک زیتون شهرداری ورامین منصوب شد
عبدالله روشن نمایی سرپرست پارک زیتون شهرداری ورامین منصوب شد
۱۸ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
عبدالله روشن نمایی سرپرست پارک زیتون شهرداری ورامین منصوب شد
طی حکمی از سوی مهندس دهقان شهردار ورامین عبدالله روشن نمایی بعنوان سرپرست پارک زیتون شهرداری ورامین منصوب شد


به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین  طی حکمی از سوی مهندس دهقان شهردار ورامین عبدالله روشن نمایی رابعنوان سرپرست پارک زیتون شهرداری ورامین منصوب شد

به موجب این ابلاغ از تاریخ صدور وبا حفظ پست سازمانی بعنوان سرپرست پارک زیتون شهرداری منصوب میشوید

امید است وفق قوانین ومقررات تحت نظر مسئول واحد فضای سبز نسبت به انجام وظایف وامور محوله اهتمام لازم را معمول داشته وبا توکل برخداوند متعال موفق وموید باشید