شهرداری ورامین » عملکردحوزه معاونت فنی وعمرانی شهرداری ورامین دربهمن ماه1395 عملکردحوزه معاونت فنی وعمرانی شهرداری ورامین دربهمن ماه1395 – شهرداری ورامین
عملکردحوزه معاونت فنی وعمرانی شهرداری ورامین دربهمن ماه۱۳۹۵
۲۳ فروردین ۱۳۹۶
نسخه چاپی
عملکردحوزه معاونت فنی وعمرانی شهرداری ورامین دربهمن ماه۱۳۹۵

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین صادق عباسی معاونت فنی عمرانی شهرداری گفت:آمار کار اجرایی در بهمن سال ۹۵ به شرح ذیل میباشد

۱-اجرای آسفالت سطح شهر به صورت پخش دستی به مساحت تقریبی ۳۶۰۰متر

۲-اجرای آسفالتمکانیزه سطح شهر به مساحت تقریبی ۸۱۰۰ مترمربع

۳-اجرای کفپوش سطح شهربه مساحت۳۷۵مترمربع

۴-جدولگذاری سطح شهر به متراژ۸۸۵متر طول

۵-تهیه واجرای دال بتنی ابتدای جاده آبباریک به مساحت۱۴۰مترمربع

۶-اجرای میدان رازی شامل مخلوط ریزی به حجم۲۵۰۰ متر مربع طول، سنگفرش به مساحت ۱۵۰۰ مترمربع،جدول گذاری به طول ۱۴۰متر طول،کاشیکاری داخل آبنما

به مساحت ۱۴۰، نصب دریچه های فلزی بهد تعداد ۲۴عدد،اجرای دال درجا به حجم ۱۸ متر مکعب

به همراه تصاویر مربوطه سی دی پیوست جهت هرگونه بهره برداری وانعکاس در سایت  شهرداری ورامین میباشد