شهرداری ورامین » فراخوان سازمان پسماند شهرداری ورامین فراخوان سازمان پسماند شهرداری ورامین – شهرداری ورامین
فراخوان سازمان پسماند شهرداری ورامین
۱۸ بهمن ۱۳۹۶
نسخه چاپی
فراخوان سازمان پسماند شهرداری ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهردای وشورای اسلامی شهر ورامین مجید مرادی مدیر عامل سازمان پسماند شهرداری ورامین از فراخوان این سازمان پسماند خبرداد

مرادی افزود:سازمان مدیریت پسماند شهرداري ورامین در نظر دارد با هدف ارتقـاء کیفیـت امـور خـدمات شـهري و
اجرایی مفاد قانون مدیریت پسماند و آئین نامه اجرایی ذیـ ربط در ارتبـاط بـا امـور پـردازش و تفکیـک
زباله خشک در سطح شهر ورامین و سایت مرکز دفن زباله هاي منطقه چرمشهر متعلق به این سازمان و
همچنین ایجـاد یـک خـط پـردازش مکـانیزه زبالـه در سـایت مـذکور ، نسـبت بـه شناسـایی و ارزیـابی
پیمانکاران و شرکتهاي توانمند و واجد شرایط اقدام نماید.
لذا از کلیه شـرکتهاي بـا فعالیتهـاي مـرتبط و بـا تجربـه و علاقمنـد بـه همکـاري درخواسـت و دعـوت
می گردد حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاري از تاریخ انتشار این آگهی ، کلیـه اسـناد و مـدارك مثبتـه
فعالیتهاي مرتبط شرکت به همراه اساسنامه ، آخرین آگهی تغییرات ، سوابق اجرایی شرکت (رزومه ) را
به نشانی : ورامین – خیابان رسالت- کوچه تالار سرمه – ساختمان تیبا – واحد ۲۱۱ – سازمان مـدیریت
پسماند شهرداري ورامین تحویل نمایند. ضمناً علاقمندان جهـت کسـب اطلاعـات بیشـتر مـی تواننـد بـا
شماره تلفن ۳۶۲۹۶۹۸۸-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.

سازمان مدیریت پسماند شهرداري ورامین