آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
فعالیتهای فضای سبز در طرح جهادی شهرداری ورامین
فعالیتهای فضای سبز در طرح جهادی شهرداری ورامین
۲۱ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
فعالیتهای فضای سبز در طرح جهادی شهرداری ورامین
محسن میرزایی مسئول فضای سبز شهرداری ورامین از فعالیتهای این واحد در طرح جهادی خدمات شهری خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین محسن میرزایی مسئول فضای سبز شهرداری ورامین از فعالیتهای این واحد در طرح جهادی خدمات شهری خبرداد

میرزایی افزود طرح جهادی ومحله محورساماندهی بوستانها یسطح شهر ورامین به دستور شهردار محترم از پارکهای محله ای ناحیه چهار آغاز شد و در روزهای آینده در نواحی دیگر شرع بکار میشود