شهرداری ورامین » محمدرضایی بعنوان سرپرست امور مالی شهرداری ورامین منصوب شد محمدرضایی بعنوان سرپرست امور مالی شهرداری ورامین منصوب شد – شهرداری ورامین
محمدرضایی بعنوان سرپرست امور مالی شهرداری ورامین منصوب شد
۱۲ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
محمدرضایی بعنوان سرپرست امور مالی شهرداری ورامین منصوب شد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین  طی حکمی از سوی مهندس دهقان شهردار ورامین محمدرضایی رابعنوان سرپرست امور مالی شهرداری ورامین منصوب شد

به موجب این ابلاغ از تاریخ صدور وبا حفظ پست سازمانی بعنوان سرپرست امور مالی شهرداری منصوب میشوید

امید است وفق قوانین ومقررات تحت نظر اینجانب نسبت به انجام وظایف وامور محوله اهتمام لازم را معمول داشته وبا توکل برخداوند متعال موفق وموید باشید