شهرداری ورامین » مزایده اجاره كافي شاپ غرفه وسط آبنماي پارك 15 خرداد ورامين مزایده اجاره كافي شاپ غرفه وسط آبنماي پارك 15 خرداد ورامين – شهرداری ورامین
مزایده اجاره كافي شاپ غرفه وسط آبنماي پارك ۱۵ خرداد ورامين
۲۰ فروردین ۱۳۹۴
نسخه چاپی
مزایده اجاره كافي شاپ غرفه وسط آبنماي پارك ۱۵ خرداد ورامين

(( آگهي مزايده عمومي ))
شهرداري ورامين در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۲۱۲/۸۲۴۶ مورخ ۰۵/۰۲/۹۴ شورای اسلامی شهر ورامین ، اجاره كافي شاپ غرفه وسط آبنماي پارك ۱۵ خرداد ورامين را از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقيقي وحقوقي واجد شرایط واگذار نمايد .
– داوطلبان مي توانند ظرف مدت ۱۵روز از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه درساعات اداری به واحد امور قراردادهاي شهرداري و یا به سایت اینترنتی www.e-varamin.ir شهرداري ورامين مراجعه و اسناد مزايده را دريافت و پيشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند . (تلفن تماس : ۷- ۳۶۲۴۲۵۲۵ داخلی -۳۶۴-۳۶۶)
– شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .
– هزينه درج آگهي و كارشناسي به عهده برنده يا برندگان مزايده خواهد بود .
– سايراطلاعات و جزئيات درفرم شرایط مزايده موجود مي باشد .۶۵۵۲۴۵
حيدريان
شهردار ورامين