شهرداری ورامین » مزایده سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین مزایده سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین – شهرداری ورامین
مزایده سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
نسخه چاپی
مزایده سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین

((آگهی مزایده عمومی))
سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین در نظر دارد به استناد مجوز هیات مدیره به شماره ۲۶ مورخ ۲۴/۱/۹۴ کلیه کاغذ های باطله جمع آوری شده سطح شهر توسط سازمان را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط با بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برساند.
لذا داوطلبان می توانند ظرف مدت ۱۵ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه در ساعات اداری به سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین به آدرس ورامنی، بلوار رسالت، کوچه سرمه، جنب تالار پذیرایی تیبا ، طبقه دوم مراجعه و اسناد مزایده را ردیافت و پیشنهادات خود را به دبیرخانه سازمان تسلیم و رسید دریافت نمایند.(تلفن تماس: ۰۲۱۳۶۲۹۶۹۸۸ )
سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
هزینه درج آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
سایر اطلاعات و جزئیات در فرم شرایط شرکت در مزایده موجود می باشد.