شهرداری ورامین » مزایده ساماندهی و کنترل ترافیک از طریق پارکبان در خیابان اصلی و تجمع مزایده ساماندهی و کنترل ترافیک از طریق پارکبان در خیابان اصلی و تجمع – شهرداری ورامین
مزایده ساماندهی و کنترل ترافیک از طریق پارکبان در خیابان اصلی و تجمع
۱۳ مرداد ۱۳۹۴
نسخه چاپی
مزایده ساماندهی و کنترل ترافیک از طریق پارکبان در خیابان اصلی و تجمع

FILE_1447_1431323366_53804

شهرداری ورامین در نظر داردبه استناد مجوزشماره ۲۵۳۵/۸۲۴۶ مورخ ۹۳/۱۰/۲۰ شورای اسلامی شهر ورامین،ساماندهی و کنترل ترافیک از طریق پارکبان در خیابان اصلی و اماکن تجمع را از طریق تجدید مزایده عمومی به اشخاص حقیقیو حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
-هزینه درج آگهی و کارشناسی به عهده برنده تجدید مزایده خواهد بود.
-سایر اطلاعات و جزئیات در فرم شرایط تجدید مزایده موجود می باشد.