شهرداری ورامین » مزایده عمومی (ساماندهی وکنترل ترافیک) شهرداری ورامین مزایده عمومی (ساماندهی وکنترل ترافیک) شهرداری ورامین – شهرداری ورامین
مزایده عمومی (ساماندهی وکنترل ترافیک) شهرداری ورامین
۱۷ فروردین ۱۳۹۶
نسخه چاپی
مزایده عمومی (ساماندهی وکنترل ترافیک) شهرداری ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین” داوطلبان میتوانند ظرف ۱۵ روزکاری ازانتشار آگهی نوبت دوم در روز دوم در روزنامه در ساعات اداری به واحد امور قرار دادهای شهرداری ویا به سایت اینترنتی www.e-varamin.ir شهردای ورامین مراجعه واسناد مزایده را دریافت وپشنهادات خود رابه دبیرخانه شهرداری تسلیم ورسید دریافت نمایند .

تلفن تماس:  ۷-۳۶۲۴۲۵۲۵داخلی۳۶۶-۳۶۴

شهرداری در  رد یاقبول یک یاکلیه پشنهادات مختار است

هزینه درج آگهی وکارشناسی به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود

سایر اطلاعات وجزییات درفرم شرایط مزایده مزایده موجود می باشد