رفع خاموشی پایه ها وبرج های نوری در بلوار شهید قدوسی و شهرک اصلاح بذر
میزبانی شهردار ورامین در ملاقات عمومی با شهروندان
برگزاری ویژه برنامه شهرداری ورامین به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و عید امامت و ولایت امام زمان (عج)
عملیات تعویض و نصب پروژکتورهای اس ام دی کم مصرف و رفع خاموشی برج های نوری و پایه های روشنایی پارک مشاهیر
اجرای طرح پاکسازی و بهداشت محله ای همراه با شستشو و نظافت در پارک و بوستان محله ای مسجد جامع تاریخی
حوزه معاونت اداری و مالی
حوزه معاونت اداری و مالی

نسخه چاپی
حوزه معاونت اداری و مالی
معاون اداری و مالی یاسر هادیزاده        *نظـارت بـر اجـرای دقیـق آئیـن نامـه هـا و مقـررات اسـتخدامی – قوانیـن کار و تامیـن اجتماعـی * نظــارت بــر اجــرای مقــررات مربــوط بــه بیمــه بازنشســتگی و خدمــات درمانــی – رفاهــی کارکنــان * نظــارت بــر حفــظ و نگهــداری نامــه هــا – اوراق- اسـناد و مـدارک و پرونـده هـا مطابـق … ادامه خواندن حوزه معاونت اداری و مالی

معاون اداری و مالی یاسر هادیزاده     
 

*نظـارت بـر اجـرای دقیـق آئیـن نامـه هـا و مقـررات
اسـتخدامی – قوانیـن کار و تامیـن اجتماعـی
* نظــارت بــر اجــرای مقــررات مربــوط بــه بیمــه
بازنشســتگی و خدمــات درمانــی – رفاهــی کارکنــان
* نظــارت بــر حفــظ و نگهــداری نامــه هــا – اوراق-
اسـناد و مـدارک و پرونـده هـا مطابـق مقـررات و اصـول
بایگانـی بـا الویـت مکانیـزه
* نظـارت در تامیـن اداری شـهرداری بـا موسسـات و
اشـخاص اعـم از حقیقـی و حقوقـی از لحـاظ مکاتبـات و
مراجعـات جهـت دسـتور مافـوق
* برنامــه ریــزی و نظــارت در زمینــه طــرح هــای
رفاهــی بــرای کارکنــان شــهرداری از جملــه بیمــه و
درمــان
* نظــارت در تامیــن احتیاجــات شــهرداری از لحــاظ
وســایل و لــوازم اداری و بــرآورد هزینــه آن هــا بــا
همــکاری واحدهــا و در نظــر گرفتــن اعتبــارات مصــوب
* نظــارت مســتمر بــر چگونگــی مکاتبــات اداری
و دبیرخانــه و بررســی اجــرای دقیــق آییــن نامــه هــا
و مقــررات اســتخدامی و قانــون کار و بررســی ســوابق
پرســنل و طــرح پرونــده هــای کارکنــان در جلســات
شــورای اداری و اســتخدامی اســتان تهــران
* نظـارت بـر امـور ارزشـیابی کارکنـان و رسـیدگی بـه
شـکایات و اعتراضـات آنـان
* تهیــه و تنظیــم نظــارت بــر طــرح هــای ارزشــیابی
ســالیانه بــر اســاس دســتورالعمل هــا و آئیــن نامــه
* پیگیـری و نظـارت بـر ورود و خـروج کلیـه پرسـنل
شـهرداری مرکـز و مناطـق ۲ ،۱و ۳
* پیگیـری و صـدور حکـم مدیـران و هماهنگـی لازم
بـا واحدهـای مربوطـه شـهرداری
* پیگیــری برگــزاری جلســات کمیتــه پرســنلی و
اجــرای مصوبــات آن کمیتــه
* بررســی و تهیــه مقدمــات اجــرای مــاده ۹۲قانــون
کار کـه منجـر بـه صـدور قـرارداد خدمـات پزشـکی دوره
ای و کنتــرل ســلامت گارگــران و کارکنــان شــهرداری
و پیگیـری افتتـاح مرکـز سـلامت شـهرداری و تشـکیل
کمیتـه حفاظـت فنـی و بهداشـت و صـدور احـکام اعضـا
* پاســخگویی بــه مکاتبــات ارســالی بــه امــور اداری
اعــم از اســتعلام و غیــره
* پیگیـری کلیـه دسـتورات صـادره از سـوی شـهردار
محتـرم و مقامـات مافـوق
* تهیــه و تنظیــم بخشــنامه هــای اداری و داخلــی و
اجـرای برنامـه هـای رفاهـی و ارائـه خدمـات مناسـب بـه
پرسـنل از جملـه بیمـه مکمـل درمـان و حادثـه و عمـر
* پیگیــری تهیــه و تدویــن ســازمان تفصیلــی جدیــد
اداری شـهرداری بـر اسـاس تشـکیلات مناطـق سـه گانـه
* شرکت در جلسات اداری شهرداری و استانداری
* پیگیری مکاتبات و درخواست های اداری پرسنل
* پاســخگویی بــه شــهروندان محتــرم و مراجعــه
کننــدگان جویــای کار
* هماهنگـی هـای لازم جهـت بکارگیـری پرسـنل در
واحدهـای تابعـه شـهرداری و تامیـن نیـرو
* پیگیری جابه جایی پرسنل به واحد مربوطه
* تهیــه و تنظیــم آمــار و اطلاعــات و ارســال بــه
مراجــع ذیصــلاح
* بررســی پرونــده هــای پرســنلی کارکنــان و رفــع نقــص آن
* بازدیـد از واحدهـا- نواحـی – سـازمان هـای مرتبـط
شهرداری
* پاســخگویی بــه مراجعــان جویــای کار و کنتــرل
مســتمر کارکــرد و گــزارش هــای حقوقــی و دســتمزد
کارگــران شــرکتی(روزانه و ماهانــه)