اصلاح هندسی خیابان شهید بهشتی ورودی به خیابان شهید قندی آغاز گردید.
دیدار شهردار، رییس شورای اسلامی شهر و مدیران شهرداری ورامین با آیت الله محمودی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در ورامین
علیرضا مومنی شهردار ورامین در اولین دقایق از شروع سال جدید با حضور در ناحیه ۳ حوزه خدمات شهری
عیدی علیرضا مومنی شهردار ورامین به شهروندان وهمشهریان عزیز پس از تحویل سال ۱۴۰۲ در کنار سفره هفت سین میدان رازی
پاکبانان شهرداری ورامین در کنار علیرضا مومنی شهردار ورامین سال نو را تحویل نمودند.
حوزه معاونت اداری و مالی
حوزه معاونت اداری و مالی

نسخه چاپی
حوزه معاونت اداری و مالی
معاون اداری و مالی یاسر هادیزاده        *نظـارت بـر اجـرای دقیـق آئیـن نامـه هـا و مقـررات اسـتخدامی – قوانیـن کار و تامیـن اجتماعـی * نظــارت بــر اجــرای مقــررات مربــوط بــه بیمــه بازنشســتگی و خدمــات درمانــی – رفاهــی کارکنــان * نظــارت بــر حفــظ و نگهــداری نامــه هــا – اوراق- اسـناد و مـدارک و پرونـده هـا مطابـق … ادامه خواندن حوزه معاونت اداری و مالی

معاون اداری و مالی یاسر هادیزاده     
 

*نظـارت بـر اجـرای دقیـق آئیـن نامـه هـا و مقـررات
اسـتخدامی – قوانیـن کار و تامیـن اجتماعـی
* نظــارت بــر اجــرای مقــررات مربــوط بــه بیمــه
بازنشســتگی و خدمــات درمانــی – رفاهــی کارکنــان
* نظــارت بــر حفــظ و نگهــداری نامــه هــا – اوراق-
اسـناد و مـدارک و پرونـده هـا مطابـق مقـررات و اصـول
بایگانـی بـا الویـت مکانیـزه
* نظـارت در تامیـن اداری شـهرداری بـا موسسـات و
اشـخاص اعـم از حقیقـی و حقوقـی از لحـاظ مکاتبـات و
مراجعـات جهـت دسـتور مافـوق
* برنامــه ریــزی و نظــارت در زمینــه طــرح هــای
رفاهــی بــرای کارکنــان شــهرداری از جملــه بیمــه و
درمــان
* نظــارت در تامیــن احتیاجــات شــهرداری از لحــاظ
وســایل و لــوازم اداری و بــرآورد هزینــه آن هــا بــا
همــکاری واحدهــا و در نظــر گرفتــن اعتبــارات مصــوب
* نظــارت مســتمر بــر چگونگــی مکاتبــات اداری
و دبیرخانــه و بررســی اجــرای دقیــق آییــن نامــه هــا
و مقــررات اســتخدامی و قانــون کار و بررســی ســوابق
پرســنل و طــرح پرونــده هــای کارکنــان در جلســات
شــورای اداری و اســتخدامی اســتان تهــران
* نظـارت بـر امـور ارزشـیابی کارکنـان و رسـیدگی بـه
شـکایات و اعتراضـات آنـان
* تهیــه و تنظیــم نظــارت بــر طــرح هــای ارزشــیابی
ســالیانه بــر اســاس دســتورالعمل هــا و آئیــن نامــه
* پیگیـری و نظـارت بـر ورود و خـروج کلیـه پرسـنل
شـهرداری مرکـز و مناطـق ۲ ،۱و ۳
* پیگیـری و صـدور حکـم مدیـران و هماهنگـی لازم
بـا واحدهـای مربوطـه شـهرداری
* پیگیــری برگــزاری جلســات کمیتــه پرســنلی و
اجــرای مصوبــات آن کمیتــه
* بررســی و تهیــه مقدمــات اجــرای مــاده ۹۲قانــون
کار کـه منجـر بـه صـدور قـرارداد خدمـات پزشـکی دوره
ای و کنتــرل ســلامت گارگــران و کارکنــان شــهرداری
و پیگیـری افتتـاح مرکـز سـلامت شـهرداری و تشـکیل
کمیتـه حفاظـت فنـی و بهداشـت و صـدور احـکام اعضـا
* پاســخگویی بــه مکاتبــات ارســالی بــه امــور اداری
اعــم از اســتعلام و غیــره
* پیگیـری کلیـه دسـتورات صـادره از سـوی شـهردار
محتـرم و مقامـات مافـوق
* تهیــه و تنظیــم بخشــنامه هــای اداری و داخلــی و
اجـرای برنامـه هـای رفاهـی و ارائـه خدمـات مناسـب بـه
پرسـنل از جملـه بیمـه مکمـل درمـان و حادثـه و عمـر
* پیگیــری تهیــه و تدویــن ســازمان تفصیلــی جدیــد
اداری شـهرداری بـر اسـاس تشـکیلات مناطـق سـه گانـه
* شرکت در جلسات اداری شهرداری و استانداری
* پیگیری مکاتبات و درخواست های اداری پرسنل
* پاســخگویی بــه شــهروندان محتــرم و مراجعــه
کننــدگان جویــای کار
* هماهنگـی هـای لازم جهـت بکارگیـری پرسـنل در
واحدهـای تابعـه شـهرداری و تامیـن نیـرو
* پیگیری جابه جایی پرسنل به واحد مربوطه
* تهیــه و تنظیــم آمــار و اطلاعــات و ارســال بــه
مراجــع ذیصــلاح
* بررســی پرونــده هــای پرســنلی کارکنــان و رفــع نقــص آن
* بازدیـد از واحدهـا- نواحـی – سـازمان هـای مرتبـط
شهرداری
* پاســخگویی بــه مراجعــان جویــای کار و کنتــرل
مســتمر کارکــرد و گــزارش هــای حقوقــی و دســتمزد
کارگــران شــرکتی(روزانه و ماهانــه)