شهرداری ورامین » نصب برج نوری میدان حصارک ورامین نصب برج نوری میدان حصارک ورامین – شهرداری ورامین
نصب برج نوری میدان حصارک ورامین
۱۶ مرداد ۱۳۹۵
نسخه چاپی
نصب برج نوری میدان حصارک ورامین

photo_2016-08-06_10-08-20