شهرداری ورامین » نصب پایه برج نوری دوازده متری در تقاطع خیابان رسالت وخیابان شهید مصطفی خمینی نصب پایه برج نوری دوازده متری در تقاطع خیابان رسالت وخیابان شهید مصطفی خمینی – شهرداری ورامین
نصب پایه برج نوری دوازده متری در تقاطع خیابان رسالت وخیابان شهید مصطفی خمینی
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
نسخه چاپی
نصب پایه برج نوری دوازده متری در تقاطع خیابان رسالت وخیابان شهید مصطفی خمینی

photo_2016-04-27_07-57-33