آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
نصب چراغ روشنایی در بلوار کنار گذر زیر گذر کارخانه قند ورامین
نصب چراغ روشنایی در بلوار کنار گذر زیر گذر کارخانه قند ورامین
۰۲ دی ۱۳۹۶
نسخه چاپی
نصب چراغ روشنایی در بلوار کنار گذر زیر گذر کارخانه قند ورامین
مورخ 30آذر 1396 یزدان خانی معاونت حمل ونقل ترافیک از نصب چراغ روشنایی در بلوار کنار گذر زیر گذر کارخانه قند ورامین خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین زدان خانی معاونت حمل ونقل ترافیک از نصب چراغ روشنایی در بلوار کنار گذر زیر گذر کارخانه قند ورامین خبرداد

یزدان خانی افزود: نصب چراغ روشنایی در بلوار کنار زیر گذر کارخانه قند ورامین  به دستور شهردار ورامین صورت پذیرفت و قرار است همین رویه جهت روشنایی و کاهش تصادف در سطح شهر صورت پذیرد