شهرداری ورامین » نصب چهارعدد برج نوری در میدان بسیج ورامین نصب چهارعدد برج نوری در میدان بسیج ورامین – شهرداری ورامین
نصب چهارعدد برج نوری در میدان بسیج ورامین
۱۳ مرداد ۱۳۹۵
نسخه چاپی
نصب چهارعدد برج نوری در میدان بسیج ورامین

photo_2016-08-03_12-12-20