شهرداری ورامین » پروژه طرح روشنایی معابر شهری و رفع خاموشی ها در پارک محله باغ صالح و خیابان منتهی به آن رسید. پروژه طرح روشنایی معابر شهری و رفع خاموشی ها در پارک محله باغ صالح و خیابان منتهی به آن رسید. – شهرداری ورامین
پروژه طرح روشنایی معابر شهری و رفع خاموشی ها در پارک محله باغ صالح و خیابان منتهی به آن رسید.
۱۸ دی ۱۴۰۱
نسخه چاپی
پروژه طرح روشنایی معابر شهری و رفع خاموشی ها در پارک محله باغ صالح و خیابان منتهی به آن رسید.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ،با دستور علیرضا مومنی شهردار ورامین در راستای طرح روشنایی معابر و رفع خاموشی ها ، عوامل تاسیساتی ناحیه ۴ در حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین اقدام به تعمیرقطعات وتعویض لامپ های برج نوری و پایه های روشنایی پارک محله ای باغ صالح و خیابان های منتهی به این محله در حاشیه شهر ورامین نموداند که این امر موجب رفع خاموشی در این منطقه حاشیه نشین وپر تردد گردید.

لازم به ذکر است طرح روشنایی معابر ورفع خاموشی ها در تمامی مناطق شهری در حال اجر میباشد.