آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
کاوه شهرداری ورامین – پرسپولیس تهران
کاوه شهرداری ورامین – پرسپولیس تهران
۱۱ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
کاوه شهرداری ورامین – پرسپولیس تهران
علی دلیری مسئول واحد تربیت بدنی شهرداری ورامین ازدیدار تیمهای کاوه شهرداری ورامین - پرسپولیس تهران خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرورامین علی دلیری مسئول واحد تربیت بدنی شهرداری ورامین ازدیدار تیمهای کاوه شهرداری ورامین – پرسپولیس تهران خبرداد

دلیری افزود دیدار تیمهای کاوه شهرداری ورامین – پرسپولیس تهران

روز دوشنبه ۱۵ آبان ساعت ۱۶
مکان: ورزشگاه شهید کاظمی تهران برگزار میشود از علاقمندان تقاضادارم که برای حمایت تیم در ورزشگاه شهید کاظمی تهران حضور بعمل آورید