شهرداری ورامین » گزارش تصویری عملیات عمرانی زیر سازی و روکش کانال صادقعلی گزارش تصویری عملیات عمرانی زیر سازی و روکش کانال صادقعلی – شهرداری ورامین
گزارش تصویری عملیات عمرانی زیر سازی و روکش کانال صادقعلی
۰۳ شهریور ۱۳۹۴
نسخه چاپی
گزارش تصویری عملیات عمرانی زیر سازی و روکش کانال صادقعلی

IMG_1948IMG_1949IMG_1951IMG_1954