برگزاری نشست صمیمانه فرمانده بسیج ادارات با بهزاد داودی سرپرست شهرداری ورامین
اجرای عملیات لکه گیری آسفالت در بلوارهای امام رضا (ع) و الغدیر
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
طرح بهداشت محله ای در تمام نواحی چهارگانه شهرداری ورامین انجام می شود
اجرای عملیات لگه گیری آسفالت معابر عمومی شهر توسط شهرداری ورامین شتاب بیشتری به خود گرفت
مناقصه جدید شهرداری ورامین
مناقصه جدید شهرداری ورامین
۲۰ تیر ۱۳۹۴
نسخه چاپی
مناقصه جدید شهرداری ورامین
شهرداري ورامين در نظر دارد به استناد بودجه جاری سال 94 ، پروژه های ذیل را از طریق تجدید مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی وجد شرایط واجد شرایط واگذار نمايد .

شهرداري ورامين در نظر دارد به استناد بودجه جاری سال ۹۴ ، پروژه های ذیل را از طریق تجدید مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی وجد شرایط واجد شرایط واگذار نمايد .
(( آگهي مناقصه عمومي ))
شهرداري ورامين در نظر دارد به استناد بودجه جاری سال ۹۴ ، پروژه های ذیل را از طریق تجدید مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی وجد شرایط واجد شرایط واگذار نمايد .

 

نام پروژه ردیف بودجه سال ۹۴ اعتبار به ریال قیمت بر اساس
جدولگذاری معابر سطح شهر ردیف ۱۸ ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ فهرست بهای راه سال ۹۴
جدولگذاری معابر سطح شهر ردیف ۱۸ ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ فهرست بهای راه سال ۹۴
کانال صادقعلی ردیف ۲۳ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ فهرست بهای راه سال ۹۴
لکه گیری و روکش آسفالت به صورت پخش دستی (نواحی چهارگانه) ردیف ۱۷ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ متر مربع پخش به ضخامت یک سانتیمتر
لکه گیری و روکش آسفالت به صورت پخش دستی (نواحی چهارگانه) ردیف ۱۷ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ متر مربع پخش به ضخامت یک سانتیمتر
لکه گیری و روکش آسفالت به صورت پخش دستی (نواحی چهارگانه) ردیف ۱۷ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ متر مربع پخش به ضخامت یک سانتیمتر
خرید آسفالت توپکا۱۹-۰ و ۱۲-۰(جهت نواحی چهارگانه) ردیف ۱۷ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تن

– داوطلبان مي توانند ظرف مدت ۱۵روز از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه درساعات اداری به واحد امور قراردادهاي شهرداري و یا به سایت اینترنتی www.e-varamin.ir شهرداري ورامين مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت و پيشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند . (تلفن تماس : ۷- ۳۶۲۴۲۵۲۵ داخلی -۳۶۴-۳۶۶)
– شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .
– هزينه درج آگهي و كارشناسي به عهده برنده يا برندگان مناقصه خواهد بود .
– سايراطلاعات و جزئيات درفرم شرایط مناقصه موجود مي باشد .۶۵۸۹۰۱

حيدريان
شهردار ورامين